Vigtige meddelelser

Invitation til opdrætter- og medlemsmøde 23. juni 2024

Kære alle SBH’ere, opdrættere som hundeførere.

Der afholdes opdrætter- og medlemsmøde søndag den 23/6-2024 i klubhuset, på kreds 18, Thems, træningsplads.

Mødet kommer til at omhandle sundheden for vores belgiere, både på det fysiske og det mentale område.

Følgende mail er udsendt til klubbens udvalg angående mødet:

Kære alle udvalg i SBH

Brugshunde, agility, udstilling, redningshunde, rally, mondioring, LP og canicross.

Avls- og sundhedsudvalget er genetableret efter en mangeårig stille periode. Det består af mig, Margit Jensen (som formand), Finn Bertelsen og Sabrina Haaning som medlemmer. (oprindelig også Karin Larsen, som er udtrådt pga sygdom)

Vi skriver til jer andre udvalg, idet vi vil forsøge med en ny tilgang til området og de opgaver, der kunne være for et avls- og sundhedsudvalg i en så bred klub som vores, med mange interesser og stor variation i brug af hundene og tilmed 4 varianter af racen.

Alene alle de udvalg vi har, fortæller om en klub med medlemmer, der har mange forskellige interesser indenfor samme race. Derfor kan det være svært at give råd og vejledning fra et udvalg som et avls- og sundhedsudvalg, udover den fysiske sundhedsdel og at holde øje med statistikker over registreringstal og HD/AD tal. Vi vil gerne være et udvalg af mere oplysende karakter og til det har vi brug for jer ude i de udvalg, hvor hundene bliver brugt.

Vi mødes sjældent på tværs af interesserne og får ikke talt sammen om vores fælles race og de udfordringer, der er med nedsat registreringstal og medlemstal i vores klub. Vi vil derfor gerne stille jer i udvalgene, en række spørgsmål om vores race, svarene vil vi bruge i vores arbejde for klubben og for de belgiske hyrdehunde.

Desuden vil vi gerne invitere jer, i udvalgene, med til medlems- og opdrættermøde den 23. juni 2024, hvor forskellige emner kan tages op. Mødet afholdes i SBH kreds 18’s klubhus i Them.

På mødet er den første inviteret og det er Helle Mulvad, som kommer og fortæller os om, hvad MH-beskrivelse (MH = Mental Hund) går ud på og hvad vi kan bruge det til i avl, træning og dagligdag med hundene.

Helle er formand for DKK’s mentalbeskrivelses udvalg og tidligere mangeårig formand for SBH. Helle har lavet raceprofilerne/ønskeprofilerne til metalbeskrivelsen (MH) for belgiere. På SBH’s hjemmeside kan I læse om momenterne og om bagrunden for profilerne.

Der vil komme andre indlæg/fortællere på mødet omkring avl og sundhed, afhængig af de input og ønsker der kommer fra jer i udvalgene.

Spørgsmålene til udvalgene:

Ser I nogen sundhedsproblemer her og nu eller ser I nogen der er på vej ( set i forhold til dit udvalgs område)? Det kan være fysiske (bevægelse, teknik, kropsbygning etc) eller mentale forhold, der kunne være bedre (stress, afreaktion, selvsikkerhed etc).

Har I nogen forslag til hvad et avls- og sundhedsudvalg kunne gøre for vores race, i forhold til ovenstående spørgsmål?

Vi ser frem til at høre lidt fra jer alle og håber at vi sammen i SBH, kan øge interessen for den belgiske hyrdehund og holde racen sund i alle forhold.

Efter Helles (og andres) indlæg den. 23/6, vil vi invitere til debat om avl og sundhed (mentalt og fysisk)

Hvad tænker klubbens medlemmer om dette emne og hvad har I af input til vores udvalg?

Yderligere information om mødet kommer, på SBH’s hjemmeside og i vores blad (såfremt det udkommer i maj – ellers løser vi det på anden måde).

Mvh

Formand avls- og sundhedsudvalg

Margit Elbek Jensen

tlf.: 22335955

0

Referat af generalforsamling 2024

Velkommen ved formanden.

 1. Valg af dirigent, Bjørn Friis blev foreslået og valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed godkendt. Der var en kort debat vdr kandidaternes tidsmæssigt fejlagtige annoncering i SBH bladet. Der var 43 stemmeberigtigede medlemmer tilstede.
 2. Valg af referent, Nico foreslået og valgt.
 3. Valg af stemmetællere, Lise Lindegaard og Jette Voergaard blev valgt.
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning, spørgsmål fra Karina Annesen vdr hjemmesiden og FB siden, hvordan prioriterer bestyrelsen disse. Nico svarer at bestyrelsen anser hjemmesiden og Facebook siden som vigtige. Hjemmesiden især i forhold til at kunne finde ældre informationer lettere.
  Beretningen godkendes.
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  Poul Erik forklarer at han er ked af det underskud der er, men fortæller at det overskud der blev opbygget under covid godtgør dette års underskud. Det forklares at beklædning til FMBB hold og beachflag har været store poster. Vi er ikke en spareforening. Fortæller at der fremover kan komme kontingent forøgelse.
  Regnskabet godkendes.
 6. Budget behandling. Ingen store ændringer i forhold til sidste år. Dog er mange ting blevet dyrere. Bladets forsendelse og medlemskab af FMBB er dyrere. Kontingentet forbliver uændret.
  Budgettet godkendes.
 7. Debat vdr. fremsat forslag, forslags stiller og Nico har en kort debat. Finn Berthelsen spørger til hvad bestyrelsen vil gøre hvis et medlem henvender sig og beder om diskretion. Poul Erik svarer at der naturligvis tages hensyn til disse konkrete ønsker. Afstemning vdr. forslaget. 5 stemmer for forslaget, 13 stemmer imod.
  Forslaget er forkastet.
 8. Optælling af stemmesedler. Revisor, de 2 stemmetællere og Diana tæller op.
  149 stemmer, 2 af dem var ugyldige
  Susanne fik 14 stemmer.
  Poul Erik fik 66 stemmer.
  Nico fik 67 stemmer.
  Dermed er Poul Erik og Nico genvalgt til bestyrelsen.
 9. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår Lisbeth Otvald som 1 suppleant, og Jette Voergaard som 2 suppleant. Der var ikke andre kandidater.
  Begge er valgt i nævnte rækkefølge.

  Valg af revisor og revisor suppleant.
  Bestyrelsen forslår Bjørn Friis som revisor. Charlotte Davenport som suppleant, begge er valgt.
 10. Valg af udvalgsformand. Diana foreslåes som BHU formand. Der var ikke andre kandidater. Diana vælges. Valg af LP udvalgsformand, Lisbeth Otvald havde stillet sig til rådighed igen, der var ikke andre kandidater. Lisbeth Otvald vælges.
  Valg af Agility udvalgsformand, Flemming Hansen foreslås, der var ikke andre kandidater. Flemming vælges.
 11. Evt: Karina A: vdr. bestyrelsens arbejde. Hvordan fungerer udvalgene i forhold til bestyrelsen? Jan, Nico og Poul Erik svarer, udvalgene fungerer selvstændigt under bestyrelsen, og kan sparre med bestyrelsen ved problemer og spørgsmål. Spørgsmål fra Karina A. Vdr. Klubbens informations niveau, referater fra hundeførermøde efterlyses. Der var en debat om nødvendigheden af referater fra hundeførermøde. Der vil som udgangspunkt ikke komme referater fra møder hvor der er ikke kan besluttes noget. Spørgsmål fra Karina A. Vdr. manglende regel håndtering, og kriterier i forbindelse med deltagelse i udtagelser, utilfredshed i forbindelse med VM point. Karina vil have at alle medlemmer skal spørges efter statsborgerskab ved tilmelding, Finn Berthelsen spørger om FMBB ikke har krav om statsborgerskab, nej det har de ikke, svarer Karina. Nico svarer at der ikke er sket nogen fejl i forbindelse VM pointgivning, og det IKKE er givende nødvendigt at et udvalg spørger alle medlemmer om deres statsborgerskab ved tilmelding til en konkurrence. Udenlandske statsborgere må godt stille til IGP udtagelser. Ingen skade er sket i den konkrete sag. Karina A: Vil have klargjort reglerne for sagshåndtering i bestyrelsen, Karina udtrykker utilfredshed vdr hundeførermødet og BHUs håndtering af hendes henvendelse. Karina A: forklarer at hun er frustreret over at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved hendes intentioner omkring hendes henvendelser til bestyrelsen. Nico svarer at henvendelserne har været af meget personlig karakter med beskyldninger mod BHU som opfattes som urimelige, og meget tidskrævende. Nico forklarer at uenigheder mellem et udvalg eller bestyrelsen og et medlem, ikke nødvendigvis kan afgøres som at det er udvalget/bestyrelsen som er forkert på den. Karina A: Træffet, drøftes med ideer om opvisning og div oplæg. Tidspres på træffet sætter begrænsninger. Men ideerne er som sådan gode. Kate og Poul Erik fortæller lidt om træffet. Kate har delt flyers om SBH træffet ud til alle GF deltagere. Nico oplyser at der allerede fra i år er planlagt at tage FP og Beg B prøver med til træffet. Nico : SBH blad, vi mangler nu en redaktør. Poul Erik fortæller at måske skal konceptet omkring bladet gentænkes, evt som Digitalt. Klubmodul nævnes. Klubmodul kan også opkræve kontingent og lave nyhedsbreve, og har nem tilgang via APP. Nico: fortæller om regelændringer der formentlig vil blive fremsat til næstkommende GF. De nuværende regler er ikke tidssvarende, bl.a. i forhold til datoer. Karina A svarer at der er indført en regel for år tilbage om at noget info kan udsendes via post og ikke behøver komme i et blad. Dette kan vise sig absolut relevant fremadrettet. Nico: præsenterer det nye Avls og sundhedsudvalg. Margit fortæller lidt om deres visioner og ideer for udvalget, og de 3 tilstedeværende medlemmer præsenteres for generalforsamlingen. Margit fortæller om et planlagt opdrætter møde. Fortæller at avls krav ikke vil blive aktuelt, men derimod en større deling af viden og erfaring for at skabe positiv forbedring. Samle vores race og skabe fremgang er målet. Gøre vores race mere attraktiv. Udvalget søger et større samarbejde med de forskellige udvalg i SBH. Helle Mulvad vil komme og fortælle om mentalbeskrivelsen til opdrættermødet. Udvalget vil gerne øge dokumentationen på vores hunde. Formanden takker alle for deres fremmøde og der bydes på sandwich og drikkevarer.
0

Konstituering af SBH’s bestyrelse og udvalg efter generalforsamling 2024

Kære medlemmer

Specialklubben for Belgiske hyrdehunde har afholdt generalforsamling søndag den 17 marts.

Poul Erik og Nico blev genvalgt til bestyrelsen, og bestyrelsen fortsætter i uændret konstellation.

Bjørn Friis blev genvalgt som revisor. Charlotte Davenport blev valgt som revisor suppleant.

1 suppleant for bestyrelsen blev Lisbeth Otvald. 2. suppleant for bestyrelsen blev Jette Voergaard.

BHU udvalgsformand blev Diana Overgaard.

Agility udvalgsformand blev Flemming Hansen.

LP udvalgsformand blev Lisbeth Otvald.

Referat fra GF kommer her på hjemmesiden, når det er godkendt.

Bestyrelsen takker for det særdeles flotte fremmøde til GF.

Et andet og vigtigt emne, er at vi mangler en ny redaktør til SBH bladet.

Vores mangeårige redaktør Pia har valgt at give opgaven videre til en ny ildsjæl. Men vi har endnu ikke fundet denne nye ildsjæl.

Man får naturligvis opgaven på en ordentlig måde med hjælp fra Pia.  Har du selv, eller kender du nogen der kunne have interesse i at stå for SBH bladet fremover, så kontakt endelig en fra bestyrelsen.

Der kommer ikke flere SBH blade før vi får fundet en ny redaktør.

På bestyrelsens vegne, Nico

0

Tilmeldingsfrist til Generalforsamling 2024

Vedr. GF d. 17 marts i Tårnborg Forsamlingshus har der desværre sneget sig en fejl ind ift. tilmelding i bladet. Der står sidste tilmelding er d. 12/3 2023.

Den korrekte dato er d. 9/3 2024

Tilmelding til Diana på dianajuhlr@gmail.com

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at møde op.

bestyrelsens vegne

Diana Juhl Overgaard

0

Falske mails fra bestyrelsesmedlemmer

Der florerer for tiden falske e-mails fra “bestyrelsen” sendt til klubbens medlemmer vdr køb af gavekort.
Det er naturligvis IKKE bestyrelsen der har sendt disse e-mails, og vi ville heller aldrig bede nogen om at købe gavekort for os.
Er man i tvivl, så kontakt en af os.

Mvh Bestyrelsen.

0

Ny konstituering af SBH’s bestyrelse og ny formand

Konstituerende møde den 22. marts 2023

Pia valgte på det konstituerende møde at trække sig fra bestyrelsen og fortsætter med at være redaktør af SBH Bladet og webmaster på belgiskehyrdehunde.dk.

Nico Pietens indtræder som suppleant i Pias valgperiode.

Lisbeth Otvald er nu 1. suppleant

Bestyrelsens konstituering

 • Nico Pietens blev valgt som ny formand. Nico bliver samtidig ansvarshavende redaktør af SBH Bladet.
 • Diana Juhl Overgaard er næstformand og kontakt til BHU
 • Kate Frederiksen er besftyrelsesmedlem og bliver kontakt til Agility-udvalget, Rally-udvalget og Avls- og Sundhedsudvalget
 • Poul-Erik Olsen er kasserer og kontakt til LP-udvalget og Mondioring
 • Jan Jensen er sekretær og kontakt til Udstillingsudvalget

Aktivitetsudvalget er nedlagt og Kate kontakter medlemmer af Avls- og Sundhedsudvalget for at høre, om de vil fortsætte.

De valgte udvalgsformænd og revisor fortsætter et år mere.

Revisorsuppleant: Jeanne Puggaard

0

Dagsorden til SBH Generalforsamling 2023

Nu er det snart tid til SBH’s ordinære generalforsamling 2023. Du kan læse beretninger, regnskab, budget m.v. i SBH Bladet nr. 1, 2023, der gerne skulle have nået din postkasse eller er på vej til dig.

Alle medlemmer er velkomne. Du har dog kun stemmeret, hvis du har været medlem i mindst seks måneder.

Husk at melde til senest den 12. marts 2023 til Diana på dianajuhlr@gmail.com af hensyn til bestilling af forplejning.

0

Sådan kontakter du SBH

Bestyrelsen oplever, at medlemmer henvender sig på mange forskellige måder om alle mulige spørgsmål. Det vil vi gerne ensrette, så fremover kan du bruge følgende mailadresser:

Spørgsmål m.v. til Bestyrelsen, Avl og Sundhed: bestyrelse@belgiskehyrdehunde.dk

Udstilling: udstilling@belgiskehyrdehunde.dk

Brugshundeudvalget: bhu@belgiskehyrdehunde.dk

Agilityudvalget: agility@belgiskehyrdehunde.dk

LP og Rally: lp-rally@belgiskehyrdehunde.dk

Undlad venligst at sende private beskeder på Messenger eller Facebook.

Mailadresserne er sat op til at videresende jeres beskeder til relevante modtagere.

0
Page 1 of 5 12345