Nyheder

Regler for klubbens drift

1. REGLER

SBH’s bestyrelse fastlægger, i samarbejde med klubbens kreds- og udvalgsformænd, regler for klubbens drift. SBH’s bestyrelse har den endelige afgørelse.

Organisationen i SBH består af hovedklubben (bestyrelse med udvalg), samt kredse og grupper, som samlet medvirker til at opretholde klubbens drift. Bestyrelsen er overordnet ansvarlig.

2. REGLER FOR KREDSE OG GRUPPER

2.a. Regler for kredse:

Oprettelse af kredse

Der skal foreligge ansøgning fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlemmer af SBH. Der kan meddeles dispensation hvad angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal det oplyses, hvem der stilles som formand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Der vedlægges et oplæg til kredsens vedtægter.

SBH’s bestyrelse tager stilling i forhold til ansøgningen og den efterfølgende dialog omkring denne.

Ansvarlig

Der skal være valgt en bestyrelse, Jf. “Minimumsvedtægter for kredse i SBH”. Kredsformand og kredsbestyrelse skal være medlemmer af SBH. Kredsformanden (den ansvarlige overfor SBH), eller dennes husstand, skal være ejer af en Belgisk Hyrdehund.

Kredsenes formål skal være at fremme fællesskabet omkring aktivitet med den Belgiske Hyrdehund, øge interessen for racen og Specialklubben, samt afholde arrangementer og bistå SBH, hovedklubben, ved afholdelse af arrangementer.

Kredsene skal økonomisk hvile i sig selv. De har individuelt regnskab og er økonomisk uafhængige af SBH.

Minimumsvedtægter for kredse i SBH

 1. Kredsens navn er:
 2. Kredsen er til enhver tid underlagt de af SBH’s givne bestemmelser for kredse.
 3. Pligtigt medlemskontingent fastsættes af kredsens generalforsamling efter oplæg fra kredsens bestyrelse.
 4. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen demokratisk valgt bestyrelse. Kredsformanden er ansvarlig overfor SBH’s bestyrelse.
 5. Generalforsamling afholdes minimum hvert andet år (kalenderåret) med mindst 14 dages skriftligt varsel. Stemmeberettigede er alle kredsmedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbare til bestyrelsen er alle kreds-medlemmer, der tillige er medlemmer af SBH, og som ikke er i kontingentrestance til kredsen.

Dagsorden:

Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse samt suppleanter
Eventuelt

 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og skal i øvrigt bestå af et ulige antal. Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer meddeles skriftligt SBH’s bestyrelse.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hele bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 2/3 af kredsens betalende medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling som under punkt 5.
 3. Opløsning af kredsen kan kun ske med mindst 2/3 majoritet af de på en ekstraordinær generalforsamling fremmødte, stemmeberettigede kredsmedlemmer. Det skal af de enkelte kredses vedtægter fremgå hvordan nettoformuen skal forvaltes ved en opløsning af kredsen.
 4. Disciplinærsager i kredsene følger SBH’s regler om disciplinærsager – se SBH’s vedtægter §§ 16 og 17. Kredsene skal indberette sagen for SBH’s bestyrelse, som behandler sagen og beslutter, om sagen skal sendes til videre behandling i DKK’s Disciplinærnævn.

 

2 b. Regler for grupper

Grupper kan dannes af tidligere kredse, hvor der ikke længere er grundlag for at kunne videreføre en kreds, under de eksisterende betingelser. De kan også dannes af nye interesserede initiativtagere, som med tiden evt. kan give grundlaget for oprettelse af en kreds.

Oprettelse af grupper

Der skal foreligge en henvendelse fra et medlem af SBH, der ønsker at oprette en gruppe. Bestyrelsen vurderer og beslutter om det kan godkendes, hvilket meddeles skriftligt.

Ansvarlig

Der skal være en overordnet kontaktperson for gruppen, som er ansvarlig for eksterne og interne interesser, herunder hovedklubben SBH. Pågældende kontaktperson skal være medlem af hovedklubben SBH, samt ejer af en Belgisk Hyrdehund.

Formålet med grupperne er at samle folk med interesse for den Belgiske Hyrdehund, øge interessen for racen samt for Specialklubben. Grupperne kan ikke afholde arrangementer, hvor regler er underlagt FCI, DKK e.l. (F.eks. prøver, udstillinger, stævner, mentalbeskrivelser etc.)

Der er ingen krav om regnskabsførelse og grupperne er økonomisk uafhængige af SBH.

Minimumsvedtægter for grupper i SBH

Gruppens navn er:

Gruppen er til enhver tid underlagt de af SBH’s givne bestemmelser for grupper

Ansvarlige for gruppen skal have kontakt til SBH, for opfølgning af aktiviteter.

SBH’s bestyrelse kan nedlægge gruppen uden videre, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt.

3. REGLER FOR UDVALG

SBH har følgende udvalg:

Agilityudvalg  (jf. vedtægter)

Brugshundeudvalg  (jf. vedtægter)

Lydighedsudvalg  (jf. vedtægter)

Udstillingsudvalg (nedsat af bestyrelsen)

Avls- og sundhedsudvalg, ad hoc (nedsat af bestyrelsen)

Rallyudvalg (nedsat af bestyrelsen)

Kommunikationsudvalg – redaktion og web (nedsat af bestyrelsen)

Såvel udvalgsformænd som udvalgsmedlemmer og andre med tillidsposter i klub-regi skal godkendes af SBH’s bestyrelse herunder arbejdsreglerne for de pågældende områder, hvis intet andet er bestemt i SBH’s vedtægter.

For alle udvalg udpeges en kontaktperson mellem SBH’s bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan også være medlem af udvalget. Bestyrelsen holdes orienteret om arbejdet i udvalgene, og skal godkende eventuelle regler i forbindelse med udvalg og arrangementer.

I øvrigt i henhold til klubbens vedtægter.

Udvalgene kører helt eller delvist regnskab for deres eget område, og disse indgår i hovedklubbens årlige regnskab.

 

4. ARRANGEMENTER

Kredsene skal så vidt muligt afholde et årligt åbent arrangement, som annonceres på hjemmesiden.

Datoer for afholdelse af udstillinger forsøges planlagt 2 år frem af hensyn til dommerbestilling. SBH Træf forsøges afholdt samme weekend hvert år, af hensyn til arrangør og deltagernes planlægning. For øvrige arrangementer samt konkurrencer (AG, IPO, LP, Rally) planlægges så vidt muligt et år af gangen, og i øvrigt i henhold til udvalgets gældende regler, herunder også afholdelse af DM’er.

Alle brugshundeprøver, mentalbeskrivelser, LP-prøver, officielle mesterskaber og åbne kurser i SBH-regi skal meddeles SBH’ bestyrelse, evt. via det pågældende udvalg.

Alle arrangementer afholdes i henhold til DKK’s bestemmelser, prøve- og udstillingsprogrammer mv.

5. MØDER

Årsmøde for kredse og udvalg

Det er SBH’s bestyrelses opgave at indkalde til et årligt landsdækkende koordineringsmøde d. 2. søndag i november, skiftevis øst og vest for Storebælt.

Indkaldelsen sendes til samtlige kredsformænd, gruppeansvarlige, udvalgsformænd samt øvrige, der bestrider tillidsposter i SBH ved direkte udsendelse, via hjemmeside eller klubblad. Bestyrelsen udsender endelig dagsorden senest 8 dage før mødet – indeholdende faste punkter, samt hvad der måtte være indkommet fra kredse og udvalg.

Kun punkter på dagsordenen kan vejledende vedtages på koordineringsmødet til efterfølgende endelig vedtagelse på førstkommende bestyrelsesmøde. SBH’s bestyrelse foreslår referent og ordstyrer.

Hver kreds/udvalg kan max. tilmelde 2 personer til koordineringsmødet, hver gruppe kan tilmelde 1 person. Der refunderes kun transportudgifter efter SBH’s takst (Statens laveste takst) til én fra hver kreds/udvalg. Der refunderes ikke transportudgifter til gruppeformænd.

Faste dagsordenspunkter til mødet:

 • Velkomst, ordstyrer og referent
 • Arrangementer
 • Økonomi
 • Indkomne punkter fra udvalg
 • Indkomne punkter fra kredsene
 • Eventuelle oplæg fra bestyrelsen
 • Eventuelt

Medlemsmøde

Bestyrelsen tilstræber at afholde et medlemsmøde en gang årligt, med det formål at samle opdrættere og ejere omkring emner relateret til racen. 

Bestyrelsesmøder

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder distribueres via klubblad og/eller hjemmeside.

7. FIGURANTMØNSTRING

 • Såfremt SBH BHU vil arrangere og afholde mønstring af prøvefiguranter, skal reglerne herfor fremgå på hjemmesiden.

8. MEDLEMSBLAD

Såfremt der findes ressourcer og økonomi, udgiver klubben et medlemsblad. Bladet sendes gratis til alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Dobbeltmedlemmer modtager kun et blad.

9. HVALPELISTE

SBH fører en hvalpeliste. Reglerne for denne fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Reglerne skal offentliggøres og fremgå af hjemmesiden.

Reglerne er:

Vedtaget på generalforsamlingen 1993.
Ændringer i 1996, 1997 og 1998.
Ajourført 1998.
Ændringer godkendt på generalforsamling 2001.
Bestyrelsesændring 01.02.2004
Bestyrelsesændring 01.04.2004
Bestyrelsesændring 03.09.2004
Bestyrelsesændring 05.11.2005
Bestyrelsesændring 05.06.2007
Ændring godkendt på formandsmødet den 17.10.2007

Bestyrelsesændring  05.08.2018 – (nødvendig revision samt nyt vedr. kredse/grupper godkendt på formandsmødet d. 12.11.2017)
Bestyrelsesændring 02.03.2022 (Tilføjet afsnit 9 til punkt 2A Regler for kredse)

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.