Nyheder

Referat af generalforsamling 2024

Velkommen ved formanden.

 1. Valg af dirigent, Bjørn Friis blev foreslået og valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed godkendt. Der var en kort debat vdr kandidaternes tidsmæssigt fejlagtige annoncering i SBH bladet. Der var 43 stemmeberigtigede medlemmer tilstede.
 2. Valg af referent, Nico foreslået og valgt.
 3. Valg af stemmetællere, Lise Lindegaard og Jette Voergaard blev valgt.
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning, spørgsmål fra Karina Annesen vdr hjemmesiden og FB siden, hvordan prioriterer bestyrelsen disse. Nico svarer at bestyrelsen anser hjemmesiden og Facebook siden som vigtige. Hjemmesiden især i forhold til at kunne finde ældre informationer lettere.
  Beretningen godkendes.
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  Poul Erik forklarer at han er ked af det underskud der er, men fortæller at det overskud der blev opbygget under covid godtgør dette års underskud. Det forklares at beklædning til FMBB hold og beachflag har været store poster. Vi er ikke en spareforening. Fortæller at der fremover kan komme kontingent forøgelse.
  Regnskabet godkendes.
 6. Budget behandling. Ingen store ændringer i forhold til sidste år. Dog er mange ting blevet dyrere. Bladets forsendelse og medlemskab af FMBB er dyrere. Kontingentet forbliver uændret.
  Budgettet godkendes.
 7. Debat vdr. fremsat forslag, forslags stiller og Nico har en kort debat. Finn Berthelsen spørger til hvad bestyrelsen vil gøre hvis et medlem henvender sig og beder om diskretion. Poul Erik svarer at der naturligvis tages hensyn til disse konkrete ønsker. Afstemning vdr. forslaget. 5 stemmer for forslaget, 13 stemmer imod.
  Forslaget er forkastet.
 8. Optælling af stemmesedler. Revisor, de 2 stemmetællere og Diana tæller op.
  149 stemmer, 2 af dem var ugyldige
  Susanne fik 14 stemmer.
  Poul Erik fik 66 stemmer.
  Nico fik 67 stemmer.
  Dermed er Poul Erik og Nico genvalgt til bestyrelsen.
 9. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår Lisbeth Otvald som 1 suppleant, og Jette Voergaard som 2 suppleant. Der var ikke andre kandidater.
  Begge er valgt i nævnte rækkefølge.

  Valg af revisor og revisor suppleant.
  Bestyrelsen forslår Bjørn Friis som revisor. Charlotte Davenport som suppleant, begge er valgt.
 10. Valg af udvalgsformand. Diana foreslåes som BHU formand. Der var ikke andre kandidater. Diana vælges. Valg af LP udvalgsformand, Lisbeth Otvald havde stillet sig til rådighed igen, der var ikke andre kandidater. Lisbeth Otvald vælges.
  Valg af Agility udvalgsformand, Flemming Hansen foreslås, der var ikke andre kandidater. Flemming vælges.
 11. Evt: Karina A: vdr. bestyrelsens arbejde. Hvordan fungerer udvalgene i forhold til bestyrelsen? Jan, Nico og Poul Erik svarer, udvalgene fungerer selvstændigt under bestyrelsen, og kan sparre med bestyrelsen ved problemer og spørgsmål. Spørgsmål fra Karina A. Vdr. Klubbens informations niveau, referater fra hundeførermøde efterlyses. Der var en debat om nødvendigheden af referater fra hundeførermøde. Der vil som udgangspunkt ikke komme referater fra møder hvor der er ikke kan besluttes noget. Spørgsmål fra Karina A. Vdr. manglende regel håndtering, og kriterier i forbindelse med deltagelse i udtagelser, utilfredshed i forbindelse med VM point. Karina vil have at alle medlemmer skal spørges efter statsborgerskab ved tilmelding, Finn Berthelsen spørger om FMBB ikke har krav om statsborgerskab, nej det har de ikke, svarer Karina. Nico svarer at der ikke er sket nogen fejl i forbindelse VM pointgivning, og det IKKE er givende nødvendigt at et udvalg spørger alle medlemmer om deres statsborgerskab ved tilmelding til en konkurrence. Udenlandske statsborgere må godt stille til IGP udtagelser. Ingen skade er sket i den konkrete sag. Karina A: Vil have klargjort reglerne for sagshåndtering i bestyrelsen, Karina udtrykker utilfredshed vdr hundeførermødet og BHUs håndtering af hendes henvendelse. Karina A: forklarer at hun er frustreret over at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved hendes intentioner omkring hendes henvendelser til bestyrelsen. Nico svarer at henvendelserne har været af meget personlig karakter med beskyldninger mod BHU som opfattes som urimelige, og meget tidskrævende. Nico forklarer at uenigheder mellem et udvalg eller bestyrelsen og et medlem, ikke nødvendigvis kan afgøres som at det er udvalget/bestyrelsen som er forkert på den. Karina A: Træffet, drøftes med ideer om opvisning og div oplæg. Tidspres på træffet sætter begrænsninger. Men ideerne er som sådan gode. Kate og Poul Erik fortæller lidt om træffet. Kate har delt flyers om SBH træffet ud til alle GF deltagere. Nico oplyser at der allerede fra i år er planlagt at tage FP og Beg B prøver med til træffet. Nico : SBH blad, vi mangler nu en redaktør. Poul Erik fortæller at måske skal konceptet omkring bladet gentænkes, evt som Digitalt. Klubmodul nævnes. Klubmodul kan også opkræve kontingent og lave nyhedsbreve, og har nem tilgang via APP. Nico: fortæller om regelændringer der formentlig vil blive fremsat til næstkommende GF. De nuværende regler er ikke tidssvarende, bl.a. i forhold til datoer. Karina A svarer at der er indført en regel for år tilbage om at noget info kan udsendes via post og ikke behøver komme i et blad. Dette kan vise sig absolut relevant fremadrettet. Nico: præsenterer det nye Avls og sundhedsudvalg. Margit fortæller lidt om deres visioner og ideer for udvalget, og de 3 tilstedeværende medlemmer præsenteres for generalforsamlingen. Margit fortæller om et planlagt opdrætter møde. Fortæller at avls krav ikke vil blive aktuelt, men derimod en større deling af viden og erfaring for at skabe positiv forbedring. Samle vores race og skabe fremgang er målet. Gøre vores race mere attraktiv. Udvalget søger et større samarbejde med de forskellige udvalg i SBH. Helle Mulvad vil komme og fortælle om mentalbeskrivelsen til opdrættermødet. Udvalget vil gerne øge dokumentationen på vores hunde. Formanden takker alle for deres fremmøde og der bydes på sandwich og drikkevarer.
0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.