Nyheder

Referat af generalforsamling 2012

Referat af SBH’s Generalforsamling den 4. marts 2012

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab forlægges til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af udvalgsformænd
 13. Eventuelt

SBH’s formand Karina Annesen bød velkommen.

Ad 1.         SBH’s bestyrelse foreslog Kresten Henriksen, DKK som dirigent. Kresten Henriksen valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2.         Finn Bertelsen valgt.

Ad 3.         Ulla Høm og Mikkel Carlseng valgt som stemmetællere.

Ad 4.         Poul-Erik kommenterer medlemsudviklingen. Medlemsudviklingen følger generelt hvalperegistreringen – når der registres mange hvalpe, stiger medlemstallet, mens det falder, når hvalperegistreringen falder.  Beretningen godkendt enstemmigt.

Ad 5.         Poul-Erik gennemgår regnskabet. Det er pænt uden at være prangende. Noterne i regnskabet henviser til, at enkelte af udgifterne reelt stammer fra aktiviteter i 2011, men først er bogført i 2012. Fremover vil udgifter blive bogført i det år, hvor udgiften stammer fra. Ingen bemærkninger til det fremlagte regnskab i øvrigt. Regnskabet godkendt enstemmigt.

Ad 6.         Poul-Erik bemærkede, at det forelagte budget svarer til budgettet for 2011. Godkendt enstemmigt.

Ad 7.         Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes. Christina foreslår, at kontingentet nedsættes. Klubben har sparet penge ved at gøre SBH-bladet elektronisk. Poul-Erik gør opmærksom på, at en kontingentnedsættelse vil betyde, at der vil skulle gnaves af formuen. Gitte mener, det er bedre at bruge pengene bruges til gavn for aktiviteter i klubben. Godkendt.

Ad 8.         Bestyrelsen har fremlagt to forslag til ændring af vedtægterne. Begge forslag er stillet for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med DKK’s love. Begge vedtægtsændringer vedtaget enstemmigt.

Ad 9.         Næstformand Gitte Hansen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor indstillet Pia van Acker som nyt bestyrelsesmedlem. Der har ikke været andre kandidater. Pia er derfor valgt til bestyrelsen, mens Poul-Erik er genvalgt. Karina takkede Gitte for godt samarbejde.

Ad 10.         Forslag til suppleanter: Bjørn Friis og Brian Pedersen. Brian valgt som 1. suppleant med 16 stemmer og Bjørn som 2. suppleant med 15 stemmer.

Ad 11.         Henrik Hjort genvalgt som revisor.

Brian Honoré valgt som revisorsuppleant for 1 år.

Ad 12.         Valg af udvalgsformænd:

 • Udstilling: Inge Masanneck valgt uden modkandidat
 • LP og Rally-udvalg: Ulla Høm valgt uden modkandidat.
 • Agility-udvalg: Kjeld Schrøder genvalgt uden modkandidat.
 • BHU: Brian Honoré valgt uden modkandidat.

Ad 13.         Eventuelt:

 • Kort præsentation af den nye BHU-formand Brian Honoré: Brian er medlem af kreds 14, hvor han træner IPO med sin malinois. Brian er desuden prøvefigurant og skal bl.a. figurere til DKK’s IPO-DM til april. Brian vil bl.a. arbejde for, at den enkelte kreds får mere indflydelse i forbindelse med afholdelse af VM-udtagelser.
 • Hvalpepakker består pt. bare af årshæfte plus tilbud om gratis medlemskab frem til først kommende kontingentopkrævning (hvert år i april). Det foreslås, at der fx kunne gives en SBH T-shirt eller lignende. Karina svarer, at det skal der kigges mere på. Hun efterlyser input/gode idéer.
 • Mere til hvalpepakker/nye medlemmer. Kit giver et eksempel, hvor hun kunne indmelde hvalpekøbere i marts måned, som dermed kun får gratis medlemskab i 3 uger frem til kontingentindbetalingen i april. Det er så kort tid, at hun ikke vil indmelde hvalpekøberne.

Christina foreslår, at hvalpekøbere, der indmeldes inden 1. oktober får gratis medlemskab frem til april (kontingentopkrævning). Hvis de indmeldes efter 1. oktober gælder medlemskabet frem til april plus 1 år. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet forslaget og besluttet, at ovenstående fremover vil være gældende.

Finn Bertelsen, referent

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.