Nyheder

Regler for klubbens drift

1. REGLER

SBH’s bestyrelse fastlægger i samarbejde med klubbens kreds- og udvalgsformænd følgende regler for klubbens drift. SBH’s bestyrelse har dog den endelige afgørelse.

2. REGLER FOR KREDSE

Oprettelse af kredse

Der skal foreligge ansøgning fra mindst 6 hundeførere, der alle er medlemmer af SBH. Der kan meddeles dispensation f.s.v. angår antallet af ansøgere. I ansøgningen skal der oplyses, hvem der er formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

Efter at SBH’s bestyrelse har modtaget de krævede oplysninger, tages der stilling til ansøgningen.

Ansvarlig

Der skal være valgt en bestyrelse. Se “Minimumsvedtægter for godkendte kredse”. Kredsformand og kredsbestyrelse skal være medlemmer af SBH.  Kredsformanden (den ansvarlige overfor SBH) eller dennes husstand skal ved valg være ejer af en Belgisk Hyrdehund. Kredsformanden kan ikke være medlem af SBH’s bestyrelse.

Kredsformandens opgave er at samle medlemmerne lokalt og at øge interessen for den Belgiske Hyrdehund og Specialklubbens arbejde samt bistå bestyrelsen ved klubbens arrangementer.

Kredsene skal økonomisk hvile i sig selv. De har egen kasse og er økonomisk uafhængige af SBH.

Minimumsvedtægter for godkendte kredse

 1. Kredsens navn er:
 2. Kredsen er til enhver tid underlagt de af SBH’s givne bestemmelser for kredse.
 3. Pligtigt medlemskontingent fastsættes af kredsens generalforsamling efter oplæg fra kredsens bestyrelse.
 4. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsesformanden er ansvarlig overfor SBH’s bestyrelse.
 5. Generalforsamling afholdes minimum hvert andet år (kalenderåret) med mindst 14 dages skriftligt varsel. Stemmeberettigede er alle kredsmedlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbare til bestyrelsen er alle kreds-medlemmer, der tillige er medlemmer af SBH, og som ikke er i kontingentrestance til kredsen.Dagsorden:        Formandens beretning
  Fremlæggelse af regnskab
  Fastsættelse af kontingent
  Valg af bestyrelse samt suppleanter
  Eventuelt
 6. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og skal i øvrigt bestå af et ulige antal. Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer meddeles skriftligt SBH’s bestyrelse samt klubbladet.
 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis hele bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 2/3 af kredsens betalende medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Indvarsling som under punkt 5.
 8. Opløsning af kredsen kan kun ske med mindst 2/3 majoritet af de på en ekstraordinær generalforsamling fremmødte, stemmeberettigede kredsmedlemmer. Det skal af de enkelte kredses vedtægter fremgå hvordan nettoformuen skal forvaltes ved en opløsning af kredsen.

Kreds- og udvalgsformandsmøde

Det er SBH’s bestyrelses opgave at indkalde til et årligt landsdækkende koordineringsmøde med angivelse af sted, dato osv. Indkaldelsen sendes til samtlige kredsformænd, udvalgsformænd samt øvrige, der bestrider tillidsposter i SBH ved offentliggørelse i bladet, med opfordring til forslag til dagsordenspunkter. Herefter udsender SBH’s bestyrelse den endelig dagsorden til de føromtalte senest 8 dage før mødet. Kun punkter på dagsordenen kan vedtages på koordineringsmødet til efterfølgende endelig vedtagelse på førstkommende bestyrelsesmøde. SBH’s bestyrelse sørger for forslag til valg af referent og ordstyrer samt personer eller kreds til at servicere deltagerne på koordineringsmødet.

Hver kreds/udvalg kan max. tilmelde 3 personer til koordineringsmødet. Der refunderes kun transportudgifter efter SBH’s takst (Statens laveste takst) til én fra hver kreds.

Afholdelse af DM’er, landsdelsmesterskaber, udstillinger, Træf o.a. forsøges planlagt 2 år frem.

Kredsformændene skal orienteres om afholdte bestyrelsesmøder og får tilsendt referat.

Arrangementer

Kredsene skal så vidt muligt afholde et årligt åbent arrangement, som annonceres i bladet og på hjemmesiden.

Alle brugshundeprøver, mentalbeskrivelser, LP-prøver, officielle mesterskaber, åbne kurser i SBH-regi skal meddeles SBH’ bestyrelse evt. via det pågældende udvalg.

Alle arrangementer afholdes i henhold til DKK’s bestemmelser, prøve- og udstillingsprogrammer mv.

Reglerne for mønstring af prøvefiguranter skal offentliggøres i SBH-bladet og fremgå af hjemmesiden.

Regler for afholdelse DM’er fastlægges mellem bestyrelsen og pågældende udvalg. Reglerne skal offentliggøres i SBH-bladet og fremgå af hjemmesiden.

I forbindelse med afholdelse af IPO-DM/SM/JM/FM afregnes kr. 50,00 pr. IPO 1-2-3 deltager af deltagergebyret til SBH’s hovedkasse. Det indkomne beløb anvendes til støtte til FMBB IPO VM-holdet.

Regnskab for brugsprøver med tilhørende afregning tilsendes SBH’s kasserer senest 14 dage efter arrangementets afholdelse.

Specialklubudstillinger afholdes af hovedklubben og afregnes fuldt separat med klubkassen senest 14 dage efter afregning med arrangør.

3. REGLER FOR UDVALG

Udvalg nedsættes af bestyrelsen.

SBH har følgende faste udvalg:

 • Agilityudvalg
 • Avls- og sundhedsudvalg
 • Brugshundeudvalg
 • Lydighedsudvalg
 • Udstillingsudvalg
 • Info-udvalg (redaktion og web)

Såvel udvalgsformænd som udvalgsmedlemmer samt andre med tillidsposter i klub-regi af enhver art, skal godkendes af SBH’s bestyrelse herunder arbejdsreglerne for de pågældende områder, hvis intet andet er bestemt i SBH’s vedtægter.

For alle udvalg udpeges en kontaktperson mellem SBH’s bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan også være medlem af udvalget.

Bestyrelsen holdes orienteret om arbejde i udvalg; herunder ansøgninger og indstillinger til DKK.

4. MEDLEMSBLAD

Klubben udgiver et medlemsblad 6 gange årligt. Bladet sendes gratis til alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Dog modtager dobbeltmedlemmer kun et blad.

5. HVALPELISTE

Klubben fører en hvalpeliste. Reglerne for denne fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse i samarbejde med SBH’s DKK-registrerede kenneler. Reglerne skal offentliggøres i SBH-bladet og fremgå af hjemmesiden.

Bestyrelsen holder møde med opdrætterne en gang årligt, såfremt der er tilslutning nok.

Opdrætterne skal anvende DKK’s/SBH’s købekontrakt for at komme på hvalpelisten. I modsat fald kan de udelukkes fra hvalpeliste, opdrætterlandkort og annoncering og reklame gennem SBH for min. 2 år.

Vedtaget på generalforsamlingen 1993.
Ændringer i 1996, 1997 og 1998.
Ajourført 1998.
Ændringer godkendt på generalforsamling 2001.
Bestyrelsesændring 01.02.2004
Bestyrelsesændring 01.04.2004
Bestyrelsesændring 03.09.2004
Bestyrelsesændring 05.11.2005
Bestyrelsesændring 05.06.2007
Ændring godkendt på formandsmødet den 17.10.2007

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.