Nyheder

Vedtægter 2018

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976.

Stk. 2. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst.

Stk. 3. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.

§ 2. Organisation.

Stk. 1. Klubben er opbygget med:
a.  Urafstemning § 18 og § 19.
b.  Generalforsamling § 12, 13, 14 og 15.
c.   Bestyrelse § 7 og 8.
d.  Medlemmer § 5.

§ 3. Klubbens formål.

Specialklubben for Belgiske Hyrdehundes formål er – i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser – at fremme kendskabet til Belgiske Hyrdehunde, og at bidrage til, gennem hensigtsmæssig avl, at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

§ 4. Avlsarbejde.

Stk. 1. Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde er DKK’s sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Belgiske Hyrdehunde.

Stk. 2. Klubbens grundlag for avlsarbejde og restriktioner er den af FCI anerkendte standard for Belgiske Hyrdehunde.

Stk. 3. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejde med klubbens racevarianter.

Stk. 4. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger, og efter godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg.

§ 5. Medlemskab.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 5. Medlemskab ophører ved udmeldelse eller ved manglende rettidig fornyelse af medlemskab

§ 6. Kontingent.

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentrestance ud over 1 måned medfører tab af medlemskab.

§ 7. Bestyrelse.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. §5, stk.3, og §5 stk.4, der er fyldt 18 år.

§ 8. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Ved direkte udsendelse til medlemmerne i oktober måned bekendtgøres navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt om de pågældende er villige til at modtage genvalg.

Stk. 4. Valget til bestyrelsen sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende kandidater blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af ny stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget sker ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning vedrørende de pågældende kandidater. Suppleanter vælges hvert år for 1 år af gangen.

Stk. 6. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 7. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest den 15. november forud for generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer. Navne på kandidater og stillere offentliggøres ved direkte udsendelse til medlemmerne i december, samme år.

Stk. 9. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 5, stk. 4, senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedler kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller sendes til revisoren. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være revisoren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 10. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af de 2 på generalforsamlingen valgte stemmetællere og revisoren, eller i dennes frafald revisorsuppleanten.

§ 9. Valg af øvrige

Stk. 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. På generalforsamlingen vælges en revisor i lige år for 2 år og en revisorsuppleant hvert år for 1 år af gangen. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning vedrørende de pågældende kandidater.

Stk. 2. Valg af BHU, AG og LP formænd.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg, bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer, til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet. Der skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. Formænd for brugshundeudvalg, lydighedsudvalg og agilityudvalg vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis der ikke på generalforsamlingen vælges en formand for de respektive udvalg, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege en midlertidig formand. Hvis en generalforsamlingsvalgt formand fratræder sin post i utide, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege en midlertidig formand. BHU, AG og LP udvalg skal bestå af min. 3 og maks. 5 medlemmer, ud over bestyrelsens repræsentant. Formanden kan selv udpege medlemmer til sit udvalg.

§ 10. Bestyrelsens arbejde.

Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutnings dygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes skriftligt af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres.

Stk. 8. Bestyrelsessuppleanter holdes af bestyrelsen løbende orienteret om bestyrelsens arbejde og kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.

Bestyrelsen udpeger en kontaktperson fra bestyrelsen til hvert udvalg.

Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. Dette gælder dog ikke suppleanter.

Stk. 11. DKKs repræsentantskab.

Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen. Repræsentanter skal være medlem af DKK.

§ 11. Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisoren senest den 15. januar.

§ 12. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved direkte udsendelse til medlemmerne i december måned året før afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted samt dagsorden.

Stk. 3. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest d. 15. januar.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest den 15. november forud for generalforsamlingens afholdelse, jf. § 8, stk. 7.

Stk. 5. Følgende materiale offentliggøres i februar ved direkte udsendelse til medlemmerne:

 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab
 • Budget for det kommende år
 • Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
 • Stemmesedler til bestyrelsesvalg

§ 13. Dagsorden.

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af udvalgsformænd
 13. Eventuelt

 

§ 14. Generalforsamling afstemning.

Stk. 1. Et medlem har 1 stemme ved hver valgrunde.

Stk. 2. Par, der betaler forhøjet kontingent (familiekontingent/samboende) betragtes som 2 medlemmer, med hver sin stemme.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Skriftlig afstemning kan finde sted, når et af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, indkaldes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning, ved direkte udsendelse til medlemmerne til afholdelse senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

Stk. 3. Afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling sker som på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 5. Vedtagelser/afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling sker som på den ordinære generalforsamling.

§ 16. Disciplinærsager.

Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger.

Stk. 1. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a. Tildeling af

 1. misbilligelser
 2. eller advarsel.

b.  Frakendelse af kennelmærke.

c.   Frakendelse af tillidshverv.

d.  Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.

e.  Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f.    Eksklusion.

g.  Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2. Bestyrelsen for Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

§ 17. Midlertidige disciplinære foranstaltninger.

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil DKK’s disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

§ 18. Urafstemning.

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med de autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens revisor senest 14 dage efter udsendelsen.

Stk. 3. Når stemmesedlerne åbnes, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og den valgte revisor være til stede.

Stk. 4. Forslagsstillerne, eller repræsentanter for disse, skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmerne.

§ 19. Lovændringer.

Stk. 1. Klubbens love kan kun ændres ved en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 2. Lovændringer kan kun ske ved kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal er mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, blanke stemmer tæller ikke med.

Stk. 3. Lovændringer kan dog først få gyldighed efter godkendelse af DKK.

§ 20. Afgørelse af ”Tvister”

Stk. 1. Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved forelæggelse for DKK’s lovudvalg. Indbringelse af sådanne tvister kan alene ske ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 21. Ophævelse af klubben.

Stk. 1. Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde kan kun ophæves, når forslag har været dagsordenen ved en generalforsamling, hvor det skal vedtages med

¾ af de afgivne stemmer, og vedtagelsen er bekræftet ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Ophæves klubben, skal dens eventuelle formue anvendes til gavn for den Belgiske Hyrdehund, i henhold til formålsparagraffen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan fremsætte forslag herom til behandling samtidig med forslag om ophævelse af Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde.

§ 22. Stambogsføringsregler for danskejede Belgiske Hyrdehunde i Danmark.

Stk. 1. Forældredyr skal opfylde betingelserne i racens til enhver tid gældende stambogsføringsregler fastsat af DKK og FCI.

§ 23. Ikrafttræden.

Stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 06.03.2011. Følgende paragraffer er ændrede: § 8, stk. 3, og stk. 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 7, § 12, stk. 2, og stk. 5, § 15, stk. 2 og § 23, stk. 1 og 2

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling 04.03.2012. Følgende paragraffer er ændrede: § 1, stk. 2 og § 22, stk. 1(ny), stk. 2 og 3 annulleret, § 23, stk. 1 og 2.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 03.03.2013. Følgende paragraffer er ændrede: §5, stk. 2. §16 ny. Tidligere §16 ændret til Stk. 1., §23, stk. 1 og  2.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen d. 11.03.2018. Følgende paragraffer er ændrede: § 9 – Stk. 2 – ændring og tilføjelse, samt § 10 – Stk. 7 – ændring.

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft 01.04.2018

Download vedtægterne som pdf herunder:

Download (PDF, 406KB)

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.