Regler

Udtagelsesregler til FMBB Agility VM 2020

For at ansøge:
1. Ansøgerne skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.
2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
3. Det er ekvipagen der samler point, hunden kan således godt opnå point med flere førere, hver enkelt ekvipage skal dog have søgt om deltagelse på landsholdet (se punkt 4). Den fører der er tilmeldt stævnet med hunden er også den, som skal løbe med den.
4. Der skal ansøges skriftligt til formanden for SBH’s Agilityudvalg om deltagelse på landsholdet (på det udarbejdede skema). Der optjenes point fra den dato ansøgningen er modtaget i udvalget.
5. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af landsholdet, såvel på som udenfor banen, vil kunne komme i betragtning.
6. Tæver kan tidligst deltage til VM 16 uger efter de har født.
7. Hvis der er klaget over hund eller fører til DKK og klagen har fået medhold kan man ikke komme i betragtning til landsholdet før en eventuel straf er afviklet.

Udtagelse:
8. Udvælgelse til landsholdet vil blive foretaget ud fra de point, der er optjent ved de stævner/konkurrencer, der af agilityudvalget er udpeget som udtagelsesstævner/konkurrencer og som fremgår af SBH’s hjemmeside. De 4 højst placeret på listen udtages til at løbe hold og individuelt, mens de øvrige kun løber individuelt.
9. Blandt ansøgere gives point pr. løb efter følgende system:

 Grundpoint:

 • Fejlfrit løb = 100 point
 • Løb med 5 banefejl = 75 point
 • Løb med 10 banefejl = 50 point
 • Løb med 15 banefejl = 25 point

Tidspoint:

 • 1 tidspoint = 0,1 sek
 • Vindertid = Tiden for den hurtigste ekvipage med maks 0 fejl, dog minimum 4,3 m/sek i agility og 4,5 m/sek i spring .

                      Eks.

                      1,00 sek langsommere end vindertid = – 10 point

                      1,32 sek hurtigere end vindertid = + 13,2 point

HundFejlTidGrundpointTidspoint (AG/SP)Sum(AG/SP)Kommentar
Aka044,00100-5,2 / -34,494,8 / 65,6Næst hurtigste tid.
Pluto042,561000 / -10100 / 90Hurtigste fejlfri = Vindertid i agility, men ikke i spring hvor der ikke er løbet 4,5 m/sek
Fenris537,007555,6 / 45,6130,6/ 120,65 sek. Hurtigere men med 5 fejl.
Snoopy546,4575-38,9 / -48,936,1 / 26,1Langsomste tid
Hugo1037,005055,6 / 45,6105,6 / 95,610 fejl med 0,4 hurtigere end vindertid
IdefixDisk 0  Disk giver ikke point

Banen er 187 m og giver derfor en minimum vindertid i agility 43,48 sek og  i spring 41,56 sek. 

Løb med mere end 15 banefejl får ingen point. Disk får ingen point.

Ved pointlighed

 • Ved pointlighed vil den ekvipage med flest point fra Agilityklasser vægte mest.
 • Ved forsat pointlighed vil flest gennemførte løb uden disk vægte mest
 • Ved forsat pointlighed vil den ekvipage med færrest banefejl (gennemsnit) vægte mest
 • Ved forsat pointlighed vil Agility-udvalget foretage udvælgelse.                        

10. Fravalg af en eller flere ekvipager blandt de 8 hunde på listen kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx hvis hund eller fører bliver skadet eller syg. Et fravalg kræver i alle tilfælde en saglig, skriftlig begrundelse fra udvalget. 
11. Reserven er den næste som ikke er blandt de 8 udtagne

13. Udtages en hund med flere førere kan den kun deltage med en fører. Der kan kun opnås udtagelse med én hund. Opnår man at være blandt de otte med point nok til udtagelse med to eller flere hunde, må man vælge den hund, man ønsker at deltage med.
14. Udtagelsen sker i god tid før tilmeldingsfristen til VM og foretages af agilityudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt alle ansøgere om udtagelsen senest 2 mdr. før VM starter.

VM deltagere 
15. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele VM, når de har accepteret udtagelsen. VM varer i henhold til de datoer annonceret på https://fmbb.net/index.ph (2020 i xxxx) og det vil i reglen være fra og med indmarch til og med udmarch inklusiv præmieoverrækkelse. Også selvom du eller dit hold ikke skal have præmie. Frameldes der efterfølgende, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører.
16. Deltagerne skal i god tid sørge for at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor VM finder sted.
17. Deltagerne må på nær deltagergebyret selv afholde udgifter, der er forbundet med deltagelse. Dvs rejseudgifter inklusiv ophold og forplejning samt eventuel udgift til holdtøj (ca 1.000 kr).
18. Deltagerne til VM forpligter sig til at træne med hunden, så hele ekvipagen er i form op til VM stævnet.

Agilityudvalget marts 2019

0

SBH’s etiske regler

ETISKE REGLER

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Generelt

For at tilsikre at klubben har et godt etisk og moralsk fundament, er nærværende regelsæt udarbejdet og besluttet af bestyrelsen.

Det omfatter alle klubbens medlemmer – som naturligvis kan undlade/afbryde medlemskab, hvis reglerne ikke anses som acceptable og mulige at efterleve.

Som medlem af SBH

 • Behandler man sin hund/sine hunde med respekt
 • Tilsikrer man, at hundene ikke lider overlast (generelt, i konkurrence, i opdræt etc.)
 • Overholder man klubbens regler og retningslinier
 • Respekterer man afgørelser truffet af klubbens ledelse og personer med tillidsposter
 • Udviser man almindelig god opførsel – og undlader nedsættende/nedværdigende tiltale og omtale af andre medlemmer, offentligt eller i åbne fora (herunder også sociale medier).
 • Udviser man almindelige menneskelige hensyn og sportslig optræden
 • Medvirker man ikke til at fremme egne chancer og/eller forringe andres
 • Behandler man som minimum andre, som man selv ønsker at blive behandlet

Såfremt medlemmer ikke efterlever disse regler, vil det få konsekvenser, afhængig af pågældende situation.

Repræsentant for SBH – nationalt/internationalt

Det forventes, at medlemmer der repræsenterer SBH i en eller anden form, som en selvfølge efterlever de etiske regler. Dertil gælder følgende for medlemmer/hold der udtages til arrangementer, herunder FMBB VM:

 • Deltagerne udviser almindelig god og positiv holdånd
 • Der udvises respekt for de øvrige deltagere samt bemyndigede personer/udvalg nedsat af SBH
 • Deltagere udviser respekt for arrangementer og personer tilknyttet disse
 • Deltagere efterkommer holdleders/ansvarliges anvisninger
 • Deltagere efterkommer regler ifm. sponsorer – såvel interne som eksterne (herunder regler for brug af tøj).

Medlemmer, der skal repræsentere SBH til arrangementer, udtages i første omgang i henhold til gældende regler for de relevante grene. Deltagerne skal skriftligt acceptere det til enhver tid gældende etiske regelsæt, og bestyrelsen er ansvarlig for den endelige godkendelse af ekvipagerne.

Hvis ekvipagerne ikke efterkommer reglerne, kan de ikke repræsentere SBH. Det kan betyde at de udelukkes for arrangementet – og ikrafttræden vil kunne ske både før og under dette!

Bestyrelsen
Februar 2019

Download (PDF, 930KB)

0

Hvalpeliste, omplaceringer og opdrætterlandkort bliver gratis

Bestyrelsen har besluttet, at opdrætterlandkort, hvalpeliste og omplaceringer fra 1. januar 2019 bliver gratis for SBH’s medlemmer. Ikke-medlemmer kan sætte hunde til omplacering mod et gebyr på 200 kr.

Der er reviderede regler om hvalpeliste på vej.

0

Vedtægter 2018

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976.

Stk. 2. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst.

Stk. 3. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.

§ 2. Organisation.

Stk. 1. Klubben er opbygget med:
a.  Urafstemning § 18 og § 19.
b.  Generalforsamling § 12, 13, 14 og 15.
c.   Bestyrelse § 7 og 8.
d.  Medlemmer § 5.

§ 3. Klubbens formål.

Specialklubben for Belgiske Hyrdehundes formål er – i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser – at fremme kendskabet til Belgiske Hyrdehunde, og at bidrage til, gennem hensigtsmæssig avl, at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

§ 4. Avlsarbejde.

Stk. 1. Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde er DKK’s sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Belgiske Hyrdehunde.

Stk. 2. Klubbens grundlag for avlsarbejde og restriktioner er den af FCI anerkendte standard for Belgiske Hyrdehunde.

Stk. 3. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejde med klubbens racevarianter.

Stk. 4. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger, og efter godkendelse fra DKK’s sundhedsudvalg.

§ 5. Medlemskab.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 5. Medlemskab ophører ved udmeldelse eller ved manglende rettidig fornyelse af medlemskab

§ 6. Kontingent.

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentrestance ud over 1 måned medfører tab af medlemskab.

§ 7. Bestyrelse.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. §5, stk.3, og §5 stk.4, der er fyldt 18 år.

§ 8. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Ved direkte udsendelse til medlemmerne i oktober måned bekendtgøres navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt om de pågældende er villige til at modtage genvalg.

Stk. 4. Valget til bestyrelsen sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende kandidater blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af ny stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget sker ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning vedrørende de pågældende kandidater. Suppleanter vælges hvert år for 1 år af gangen.

Stk. 6. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 7. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest den 15. november forud for generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer. Navne på kandidater og stillere offentliggøres ved direkte udsendelse til medlemmerne i december, samme år.

Stk. 9. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 5, stk. 4, senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedler kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller sendes til revisoren. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være revisoren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 10. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af de 2 på generalforsamlingen valgte stemmetællere og revisoren, eller i dennes frafald revisorsuppleanten.

§ 9. Valg af øvrige

Stk. 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. På generalforsamlingen vælges en revisor i lige år for 2 år og en revisorsuppleant hvert år for 1 år af gangen. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning vedrørende de pågældende kandidater.

Stk. 2. Valg af BHU, AG og LP formænd.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg, bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer, til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet. Der skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. Formænd for brugshundeudvalg, lydighedsudvalg og agilityudvalg vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis der ikke på generalforsamlingen vælges en formand for de respektive udvalg, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege en midlertidig formand. Hvis en generalforsamlingsvalgt formand fratræder sin post i utide, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege en midlertidig formand. BHU, AG og LP udvalg skal bestå af min. 3 og maks. 5 medlemmer, ud over bestyrelsens repræsentant. Formanden kan selv udpege medlemmer til sit udvalg.

§ 10. Bestyrelsens arbejde.

Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutnings dygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes skriftligt af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres.

Stk. 8. Bestyrelsessuppleanter holdes af bestyrelsen løbende orienteret om bestyrelsens arbejde og kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.

Bestyrelsen udpeger en kontaktperson fra bestyrelsen til hvert udvalg.

Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. Dette gælder dog ikke suppleanter.

Stk. 11. DKKs repræsentantskab.

Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen. Repræsentanter skal være medlem af DKK.

§ 11. Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisoren senest den 15. januar.

§ 12. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved direkte udsendelse til medlemmerne i december måned året før afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted samt dagsorden.

Stk. 3. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest d. 15. januar.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest den 15. november forud for generalforsamlingens afholdelse, jf. § 8, stk. 7.

Stk. 5. Følgende materiale offentliggøres i februar ved direkte udsendelse til medlemmerne:

 • Bestyrelsens beretning
 • Det reviderede regnskab
 • Budget for det kommende år
 • Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
 • Stemmesedler til bestyrelsesvalg

§ 13. Dagsorden.

Stk. 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af udvalgsformænd
 13. Eventuelt

 

§ 14. Generalforsamling afstemning.

Stk. 1. Et medlem har 1 stemme ved hver valgrunde.

Stk. 2. Par, der betaler forhøjet kontingent (familiekontingent/samboende) betragtes som 2 medlemmer, med hver sin stemme.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Skriftlig afstemning kan finde sted, når et af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, indkaldes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning, ved direkte udsendelse til medlemmerne til afholdelse senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

Stk. 3. Afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling sker som på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 5. Vedtagelser/afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling sker som på den ordinære generalforsamling.

§ 16. Disciplinærsager.

Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger.

Stk. 1. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a. Tildeling af

 1. misbilligelser
 2. eller advarsel.

b.  Frakendelse af kennelmærke.

c.   Frakendelse af tillidshverv.

d.  Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.

e.  Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f.    Eksklusion.

g.  Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2. Bestyrelsen for Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

§ 17. Midlertidige disciplinære foranstaltninger.

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil DKK’s disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

§ 18. Urafstemning.

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med de autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens revisor senest 14 dage efter udsendelsen.

Stk. 3. Når stemmesedlerne åbnes, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og den valgte revisor være til stede.

Stk. 4. Forslagsstillerne, eller repræsentanter for disse, skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmerne.

§ 19. Lovændringer.

Stk. 1. Klubbens love kan kun ændres ved en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 2. Lovændringer kan kun ske ved kvalificeret flertal. Kvalificeret flertal er mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, blanke stemmer tæller ikke med.

Stk. 3. Lovændringer kan dog først få gyldighed efter godkendelse af DKK.

§ 20. Afgørelse af ”Tvister”

Stk. 1. Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved forelæggelse for DKK’s lovudvalg. Indbringelse af sådanne tvister kan alene ske ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 21. Ophævelse af klubben.

Stk. 1. Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde kan kun ophæves, når forslag har været dagsordenen ved en generalforsamling, hvor det skal vedtages med

¾ af de afgivne stemmer, og vedtagelsen er bekræftet ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Ophæves klubben, skal dens eventuelle formue anvendes til gavn for den Belgiske Hyrdehund, i henhold til formålsparagraffen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan fremsætte forslag herom til behandling samtidig med forslag om ophævelse af Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde.

§ 22. Stambogsføringsregler for danskejede Belgiske Hyrdehunde i Danmark.

Stk. 1. Forældredyr skal opfylde betingelserne i racens til enhver tid gældende stambogsføringsregler fastsat af DKK og FCI.

§ 23. Ikrafttræden.

Stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 06.03.2011. Følgende paragraffer er ændrede: § 8, stk. 3, og stk. 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 7, § 12, stk. 2, og stk. 5, § 15, stk. 2 og § 23, stk. 1 og 2

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling 04.03.2012. Følgende paragraffer er ændrede: § 1, stk. 2 og § 22, stk. 1(ny), stk. 2 og 3 annulleret, § 23, stk. 1 og 2.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 03.03.2013. Følgende paragraffer er ændrede: §5, stk. 2. §16 ny. Tidligere §16 ændret til Stk. 1., §23, stk. 1 og  2.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen d. 11.03.2018. Følgende paragraffer er ændrede: § 9 – Stk. 2 – ændring og tilføjelse, samt § 10 – Stk. 7 – ændring.

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft 01.04.2018

Download vedtægterne som pdf herunder:

Download (PDF, 406KB)

0

Sponsorpolitik 2018

Formål

Sponsorater skal skabe værdi for sponsorer, klubben, udvalg og medlemmer/brugere.
SBH skal tilsikre, at der er klarhed over retningslinier – at aftaler styres og
koordineres – og at der er balance i ydelser fra sponsor og SBH.

Grundlag

Retningslinierne er gældende hvor sponsorater modtages af SBH på klubniveau, det
være sig SBH som hovedklub, SBH’s udvalg eller arrangementer i SBH.

Undtagelser

SBH modtager ikke sponsorater fra fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, religiøse
bevægelser eller politiske partier.

Profilering af sponsorer kan ske via

 • Bladet
 • Hjemmesiden
 • Skilte
 • Bannere
 • Tøj og merchandise**
 • Andet

** Specielt for tryk på tøj og merchandise
I tilfælde, hvor sponsoratet indebærer påbudt brug af tøj og merchandise i bestemte
situationer, perioder e.l. – gælder følgende:
a) For tryk på tøj gælder, at sponsorer repræsenterer organisationer og virksomheder
med et brand.
b) For tryk på tøj er undtaget: Privatpersoner, hundekenneller, hundepensioner, øvrige
hundeklubber, samt udvalg og anden intern virksomhed i SBH.
c) Der kan være en naturlig begrænsning af antal tryk, ligesom de individuelle aftaler
kan indeholde begrænsninger afhængig af kontraktindholdet.

Aftaler

Aftaler mellem en eller flere sponsorer og repræsentanter for SBH, f.eks. udvalg eller
kontaktperson for enkeltarrangementer, skal forlods godkendes af bestyrelsen.

Procedure

Oplæg til sponsoraftale sendes til bestyrelsen for godkendelse. Aftalen skal beskrive
formål, indhold, økonomi, varighed, samt øvrigt i forbindelse med forpligtelser.

Vurdering

Følgende skal indgå i vurderingen omkring sponsoraftaler:

 • En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en
  reklame uanset dens form, og uanset i hvilket medium den bringes.
 • SBH’s valg af sponsorobjekt skal foretages ud fra en vurdering af, at det pågældende sponsorat giver positiv opmærksomhed for klubben.
 • SBH må ikke i en sponsoraftale blive pålagt andre modydelser end selve den markedsføringsmæssige ydelse.
 • En sponsor må ikke have bestemmende indflydelse på den aktivitet, der sponseres.

Ovenstående er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen februar 2018

0

Regler for udtagelse til FMBB Lydigheds VM (VM for Belgiske hyrdehunde)

 1. Ansøgeren skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.
 2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
 3. Ekvipagen skal være den samme gennem hele forløbet.
 4. Der skal ansøges til SBH’s Lydighedsudvalg om deltagelse på landsholdet på skemaet, som findes på SBH’s hjemmeside, senest 1. juli.
 5. Kvalifikationsåret er kalenderåret, før FMBB VM afholdes (januar – december)
 6. Der kan i alt sendes 6 ekvipager til FMBB i lydighed, fordelt som følger: 2 i OB1, 2 i OB2, 2 i OB3
 7. De 2 ekvipager, der opnår flest point, opnår plads i de respektive klasser.
 8. Som kvalifikation til deltagelse ved OB1 skal ekvipagen have bestået dansk LP2 (DKK reglement) med 1. præmie (min. 224 point) ved minimum 3 stævner (Officielle stævner). Prøverne skal være bestået i kvalifikationsåret.
  Som kvalifikation til deltagelse ved OB2 skal ekvipagen have bestået dansk LP3 (DKK reglement) med minimum 2. præmie (min. 224 point) ved minimum 2 stævner (Officielle stævner). Prøverne skal være bestået i kvalifikationsåret.
  Som kvalifikation til deltagelse ved OB3 skal ekvipagen have bestået dansk LP CH-klasse (DKK reglement) med minimum 2. præmie (min. 224 point) eller dansk LP Elite klasse med 3. præmie (min. 192 point) ved minimum 2 stævner i kvalifikationsåret.
 9. Der gives yderligere 5 point ved prøver bestået ved SBH’s Træf, dog i alt kun op til prøvens max point.
 10. De 6 ekvipager vælges ud fra flest point (sammenlagt) i de respektive klasser. De 3 bedste resultater tæller.
 11. Deltageren/ansøgeren er selv forpligtiget på løbende at oplyse LP Formanden om sine resultater via mail.
 12. Der kan kun opnås udtagelse med én hund.
 13. Tæver kan tidligst deltage til FMBB, 16 uger efter de har født.
 14. Hunden skal være fyldt 2 år ved deltagelse ved FMBB.
 15. Hunde, der udviser aggressivitet mod andre hunde eller mennesker, vil ikke kunne komme i betragtning til landsholdet. Det afgørende er, om der er klaget over hunden til DKK.
 16. Udtagelsen sker i januar og foretages af Lydighedsudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt (via mail) de udtagne hundeførere om udtagelsen.
 17. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele FMBB, fra og med indmarch til og med udmarch og præmieoverrækkelse.
 18. Frameldes der efter at holdet er udtaget, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører og med mindre pladsen kan gå til en anden, der har kvalificeret sig.
 19. Deltagerne skal i god tid sørge for, at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor FMBB afholdes.
 20. Deltagerne må være indstillet på selv, helt eller delvist, at bidrage med betaling i forbindelse med FMBB, bl.a. til indkøb af ens holdtøj.
 21. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af et landshold, såvel på som uden for banen, vil kunne komme i betragtning. Sportsmanship, god tone og fælles positiv opbakning skal præge holdets kultur. (Vi henviser DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde. Læs mere her http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2696)
 22. Deltagerne ved FMBB forpligter sig til at orientere sig om FCI OB regler og træne med hunden, så hele ekvipagen er klar op til FMBB stævnet.
 23. Tilbud om fællestræning for dem, der udtages til landsholdet, aftales, når holdet er udtaget.

 

 

2

Regler for Årets LP-hund

Adgangskrav:

 1. Hunden skal være en Belgisk Hyrdehund
 2. Hunden skal være stambogsført i DKK og ejeren/føreren skal være medlem af SBH. Ejeren/føreren skal være medlem af SBH såvel på tidspunktet for opnåelse af pointene, som ved det træf, hvor pokalen uddeles. Points gives til hunden uanset fører.
 3. Alle DKK-godkendte prøver tæller, inkl. specialklubbernes.
 4. Prøver skal bestås med mindst en 3. præmie for at give point

Betingelser:

 1. Alle LP-deltagerne sender hurtigst muligt deres resultater for perioden 16. november et år-15. november året efter til LP-udvalget og senest inden 20. november. Listen bliver opdateret løbende.
 2. Alle LP-deltagerne skal oplyse hundens variant, navn og reg.nr., samt ejerens/førerens navn.
 3. Alle LP-deltagerne skal oplyse hvor prøven er foregået, dommerens navn, hvilken klasse resultatet er opnået i, samt antal opnåede point og max. point for klassen.

Regler:

 1. Pokalen uddeles på træffet det efterfølgende år.
 2. Det vil være ekvipagens 3 højeste antal point, der tæller til konkurrencen.
 3. Der gives yderligere 1 point for resultater opnået ved LP-prøver på årets SBH Træf.
 4. Vinder er den ekvipage, der sammenlagt opnår det højeste antal point, uanset hvilken klasse hundene har opnået point i eller om det er forskellige LP-klasser.
 5. Ved pointlighed tæller: 1. højeste beståede prøve niveau, 2. højest opnåede procent af max. point, 3. yngste hund

Beregning af point

Skema til beregning af point til Årets LP-hund
  3. præmie 2. præmie 1. præmie
80-89,99%
1. præmie
90-100%
LP1 120-139,5 140-159,5 160-179,5 180-200
Point 6 9 12 15
LP2 168-195,5 196-223,5 224-251,5 252-280
Point  9 12 15 18
LP3 192-223,5 224-255,5 256-287,5 288-320
Point  12 15 18 21
LP Champ 192-223,5 224-255,5 256-287,5 288-320
Point  15 18 21 24
LP Elite 192-223,5 224-255,5 256-287,5 288-320
Point  18 21 24 27
     
De tre højest opnåede point tæller til Årets LP-hund

Eksempel:

Finn og Fido har i LP1 opnået 165 point, max er 200 point
De 165 point ligger i intervallet 80-89,99% af max. point og Fido får 12 point

Fido har med Frida som fører opnået 215 point i LP2 på SBH’s Træf, max. er 320 point.
De 215 point er nok til en 2. præmie og Fido får 12 point samt et ekstra point for at stille op på Træffet, i alt 13 point.

Fido har i alt 25 point i konkurrencen om Årets LP-hund.

Reglerne er revideret januar 2017 og gælder fra og med konkurrencen om Årets LP-hund 2017.

3

Regler for udtagelse til FMBB Lydigheds VM (VM for Belgiske hyrdehunde)

 1. Ansøgeren skal være medlem af SBH i hele udtagelsesforløbet samt under deltagelsen i VM.
 2. Det er en forudsætning, at hunden er DKK stambogsført og ejer/fører er dansk statsborger.
 3. Ekvipagen skal være den samme gennem hele forløbet.
 4. Der skal ansøges til SBH’s Lydighedsudvalg om deltagelse på landsholdet på skemaet, som findes på SHB´s hjemmeside, senest senest 1. februar.
 5. Kvalifikationsåret er kalenderåret, før FMBB VM afholdes (januar – december)
 6. Der kan i alt sendes 6 ekvipager til FMBB i lydighed, fordelt som følger: 2 i OB1, 2 i OB2, 2 i OB3
 7. De 2 ekvipager, der opnår flest point, opnår plads i de respektive klasser.
 8. Som kvalifikation til deltagelse ved OB1 skal ekvipagen have bestået dansk LP2 (DKK reglement) med 1. præmie (min. 224 point) ved minimum 3 stævner og minimum et af disse være et af DKK afholdt internationalt stævne). Prøverne skal være bestået i kvalifikationsåret.
  Som kvalifikation til deltagelse ved OB2 skal ekvipagen have bestået dansk LP3 (DKK reglement) med minimum 2. præmie (min. 224 point) ved minimum 3 stævner og minimum et af disse være et af DKK afholdt internationalt stævne). Prøverne skal være bestået i kvalifikationsåret.
  Som kvalifikation til deltagelse ved OB3 skal ekvipagen have bestået dansk LP CH-klasse (DKK reglement) med minimum 2. præmie (min. 224 point) eller dansk LP Elite klasse med 3. præmie (min. 192 point) ved minimum 2 stævner i kvalifikationsåret.
 9. Der gives yderligere 5 point ved prøver bestået ved SBH´s Træf, dog i alt kun op til prøvens max point.
 10. De 6 ekvipager vælges ud fra flest point (sammenlagt) i de respektive klasser. De 3 bedste resultater tæller.
 11. Deltageren/ansøgeren er selv forpligtiget på løbende at oplyse LP Formanden om sine resultater via mail.
 12. Der kan kun opnås udtagelse med én hund.
 13. Tæver kan tidligst deltage til FMBB, 16 uger efter de har født.
 14. Hunden skal være fyldt 2 år ved deltagelse ved FMBB
 15. Hunde, der udviser aggressivitet mod andre hunde eller mennesker, vil ikke kunne komme i betragtning til landsholdet. Det afgørende er, om der er klaget over hunden til DKK.
 16. Udtagelsen sker i januar og foretages af Lydighedsudvalget. Udvalgets formand meddeler skriftligt (via mail) de udtagne hundeførere om udtagelsen.
 17. Deltagerne forpligter sig til at deltage i hele FMBB, fra og med indmarch til og med udmarch og præmieoverrækkelse.
 18. Frameldes der efter at holdet er udtaget, vil deltageren blive opkrævet et beløb svarende til tilmeldingsgebyret, såfremt der ikke er tale om skader eller sygdom hos hund eller fører og med mindre pladsen kan gå til en anden, der har kvalificeret sig.
 19. Deltagerne skal i god tid sørge for, at hunden er forsikret og vaccineret, således at den kan rejse til det land, hvor FMBB afholdes.
 20. Deltagerne må være indstillet på selv, helt eller delvist, at bidrage med betaling i forbindelse med FMBB, bl.a. til indkøb af ens holdtøj.
 21. Kun ansøgere, der uden forbehold kan og vil indgå som en del af et landshold, såvel på som uden for banen, vil kunne komme i betragtning. Sportsmanship, god tone og fælles positiv opbakning skal præge holdets kultur. (vi henviser DKK´s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde. Læs mere her http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2696)
 22. Deltagerne ved FMBB forpligter sig til at orientere sig om FCI OB regler og træne med hunden, så hele ekvipagen er klar op til FMBB stævnet.
 23. Tilbud om fællestræning for dem, der udtages til landsholdet, aftales, når holdet er udtaget.

 

Revideret 17.7.2016
Revideret 24.01.2017 (regler gældende for kvalifikationsåret 2016 fjernet).

Se reglerne for FCI Obedience 2016-2020 her

3

Regler for parringer af racevarianter for Belgiske hyrdehunde – August 2015

DKK’s bestyrelse har i samarbejde med SBH’s bestyrelse besluttet følgende regler for parring mellem varianter af Belgiske Hyrdehunde:

Tervueren

Racevarianten må parres med Tervueren, Groenendael og Malinois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres farve og hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan ændres til Groenendael eller Malinois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Groenendael

Racevarianten må parres med Groenendael og Tervueren. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres farve angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan ændres til Tervueren efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Malinois

Racevarianten må parres med Malinois, Tervueren og Laekenois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan flyttes til Tervueren eller Laekenois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

Laekenois

Racevarianten må parres med Laekenois og Malinois. Hvalpe stambogsføres som den racevariant deres hårlag angiver.

Såfremt der foretages parringer mellem andre racevarianter end de tilladte, vil hvalpene ikke kunne stambogsføres.

Racevarianten kan flyttes til Malinois efter vurdering af en autoriseret dommer for racen på en FCI anerkendt udstilling fra og med juniorklassen.

0
Page 1 of 3 123