Tervueren hannen Quowboy du Long Spinoy, far til Tarass de la Pouroffe

Tervueren hannen Quowboy du Long Spinoy, far til Tarass de la Pouroffe